Salon ekspozycyjny
Salon ekspozycyjny

Gastroplaneta
05-077 Warszawa, Trakt Brzeski 58 
NIP: 8221515623

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.
5. Towary prezentowane w Sklepie nie są przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych.
6. Sprzedawca zwraca uwagę, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów lub Przedsiębiorców, co zostało we właściwych miejscach wyraźnie wskazane.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Konsument - Kupujący będący w rozumieniu Kodeksu cywilnego konsumentem.
3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana w odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
4. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
5. Przedsiębiorca – Kupujący nie będący Konsumentem.
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
7. Salon firmowy – Salon Handlowo-Ekspozycyjny mieszczący się w siedzibie Sprzedawcy tj. w Warszawie-Wesołej przy Trakcie Brzeskim 58.
8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.gastroplaneta.pl.
9. Sprzedawca -  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki Karina Kuć, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gastroplaneta Karina Kuć, Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła, numer NIP 822-151-56-23, numer REGON: 362192329.
10. Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.
 

§ 3 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: ul. Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła.
2. Adres e-mail:  sklep@gastroplaneta.pl
3. Numer telefonu: 733 333 018
 

§ 4 Składanie Zamówień

1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
2. Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.
3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie – wskazując jego ilość.
4. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
6. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
7. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wprowadzenia przez Sprzedawcę do środka komunikacji elektronicznej wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub w formularzu zamówienia, jeśli Kupujący złożył Zamówienie z pominięciem założenia Konta użytkownika, w taki sposób, żeby Kupujący mógł się z nią zapoznać.
8. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
9. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
10. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 Koszt zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w Sklepie, w tym w koszyku podczas składania Zamówienia.
3. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity  koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności

1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, może zapłacić:
a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) online za pośrednictwem dostępnej platformy płatniczej,
c) za pobraniem u kuriera podczas dostawy - wyłącznie dla zamówień o wartości nie wyższej niż 5000 zł brutto,
d) gotówką w Salonie firmowym - wyłącznie dla zamówień o wartości nie wyższej niż 15 000 zł brutto.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust 4.
3. Kupujący przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę może dokonać przedpłaty na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia. 
4. Wpłata dokonana przez Kupującego przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę, w przypadku jego braku, zostanie zwrócona Kupującemu, chyba że Strony zgodnie ustalą inaczej.
5. W przypadku towarów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Kupującego, według podanej przez niego specyfikacji – wymagane jest dokonanie płatności z góry za zamówienie lub wpłacenie zaliczki, a w momencie przygotowania towaru do wysłania do Kupującego, wpłacenie pozostałej kwoty zamówienia.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
a. firm kurierskich,
b. wynajmowanych transportów zewnętrznych,
c. transportu własnego producentów towarów w celu skrócenia okresu oczekiwania na zamówienie przez Kupującego.
2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w Salonie firmowym  tj. w Warszawie-Wesołej przy Trakcie Brzeskim 58, od poniedziałku do piątku, od godz. 09.00 do 16.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do odbioru.
3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 8.
4. W przypadku, gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty, termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w Salonie firmowym.
5. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
6. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów, przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
7. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.
8. Bez uszczerbku dla praw Konsumenta w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Reklamacje oraz odpowiedzialność

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady.
3. W stosunku do Przedsiębiorcy wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy (w tym z tytułu rękojmi za wady towarów, a także za poniesione szkody) mająca związek z Regulaminem jest wyłączona.
4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.  
5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu.
6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Konsumenta, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
7. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane  z rękojmią.
8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres  e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
9.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.
2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładając Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustępie, chyba że Kupujący poda je Sprzedawcy w innym celu, na podstawie odrębnych ustaleń.
3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego  i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę, które zostaną przekazane przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego podany podczas składania zamówienia. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
6. W przypadku ewentualnych sporów Kupującym będącym Przedsiębiorcą sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl